Pozor na formální podmínky pro uplatnění odečtu výdajů na výzkum a vývoj

Jelikož se v podnikatelské praxi často formality řeší až na druhém místě, když na prvním je činnost jako taková, je potřeba věnovat zvýšenou pozornost informaci Generálního finančního ředitelství týkající se projektů výzkumu a vývoje. Zpracování projektu je jednou z formálních podmínek nezbytných pro uplatnění odečtu kvalifikovaných výdajů na tyto aktivity. GFŘ zdůrazňuje, že poplatník je povinen prokázat, že projekt zpracoval předem, tedy před zahájením příslušného výzkumu nebo vývoje.

Zároveň uvádí, že pokud tuto skutečnost neprokáže, nebo projekt bude postrádat jakoukoliv z náležitostí daných zákonem, správce daně bez dalšího uplatněný odečet vyloučí ze základu daně a vůbec se nebude zabývat věcnou stránkou, tedy zda šlo o výzkum a vývoj a zda náklady byly oprávněné. Mezi náležitosti projektu, které stojí za to zmínit, patří například doba řešení projektu, tedy včetně dne jeho ukončení, nebo jména všech osob, které budou projekt odborně zajišťovat, s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu.

Informace pak blíže rozvádí postup, jak se chovat, pokud poplatník některou skutečnost nemohl vědět předem. Formalistický přístup státní správy je obecně známý a neměl by nikoho překvapit, nicméně v tomto případě je skutečně na místě si informaci včas nastudovat.